Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

Član 1.
U Pravilniku o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima („Službeni glasnik RSˮ, br. 56/10 i 110/21), u članu 5. stav 1. posle tarifnog broja: „1605ˮ dodaju se zapeta i tarifni brojevi: „1702, 1704, 1806ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: