PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje („Službeni glasnik RS”, broj 46/15), u članu 2. reči: ,,markiđana i blond akviten ili melezima navedenih tovnih rasaˮ zamenjuju se rečima: ,,markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasaˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: