PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

U Pravilniku o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Službeni glasnik RS”, broj 72/10), u članu 2. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a), koja glasi: ,,1a) klice jesu proizvodi dobijeni klijanjem semenki i njihovim razvojem u vodi ili drugom medijumu, ubranim pre razvoja pravih listova i predviđenih da se jedu celi, zajedno sa semenkom;ˮ. Posle tačke 6) dodaje se nova tačka 6a), koja glasi: ,,6a) proizvodna partija (semena) klica jeste količina klica ili semena namenjenog proizvodnji klica, istog taksonomskog naziva, koja se otprema iz istog objekta, na isto odredište, istog dana. Jedna ili više serija mogu činiti pošiljku. Semenke različitih taksonomskih naziva koje su pomešane u istom pakovanju i za koje je predviđeno da klijaju zajedno, takođe se smatraju jednom proizvodnom partijom;ˮ

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: