Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani

U Pravilniku o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Službeni glasnik RS”, br. 81/19, 126/20, 90/21 i 118/21), u Prilogu 1 - MAKSIMALNE KONCENTRACIJE ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI (1) Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.13. reči u koloni: „Do 30. novembra 2022. godine” zamenjuju se rečima: „Do 30. novembra 2023. godine”, a reči: „Od 1. decembra 2022. godine” zamenjuju se rečima: „Od 1. decembra 2023. godine”.  

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: