PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

Član 1.
U Pravilniku o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu („Službeni glasnik RS”, br. 10/17, 52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19, 83/19 i 148/20), u članu 8. reči: „a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.” zamenjuju se rečima: „a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: