Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

Član 1.
U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko (,,Službeni glasnik RS”, br. 28/13, 36/14, 44/18 – dr. zakon, 56/20 i 159/20), u članu 2. stav 2. menja se i glasi:
„Pravo na premiju ostvaruje se za mleko koje ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka (u daljem tekstu: mleko) i koje je proizvedeno i isporučeno u odgovarajućem periodu u toku kalendarske godine za koji je isporučilac mleka podneo zahtev za premiju (u daljem tekstu: kvartal).ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: