Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima

Član 1.
U Pravilniku o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima („Službeni glasnik RS”, broj 90/19), u članu 36. reči: „i u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanjeˮ zamenjuju se rečju: „iliˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: