PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA UZGOJ, DRŽANJE I PROMET ŽIVOTINJA PRAVILNIK

(„Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12),Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste objekata koji se registruju, odnosno odobravaju za uzgoj, držanje i promet životinja, način i postupak registarcije, odnosno odobravanja objekata, izgled obrasca zahteva za upis objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekta, kao i sadržina i način vođenja Registra objekata i Registra odobrenih objekata. tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom su: 1) objekti u kojima se uzgajaju životinje za reprodukciju, tov, proizvodnju hrane životinjskog porekla ili proizvoda životinjskog porekla, radi stavljanja u promet, koji čine jedinstvenu proizvodno tehnološku i epizootiološku celinu i koji ispunjavaju uslove, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja; 2) objekti za držanje životinja u kojima se gaje životinje i brine o njima, u kojima se ne vrši uzgoj i koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja. Registracija Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata vrši se na osnovu zahteva, koji podnosi vlasnik, odnosno korisnik objekta ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva Objekti iz člana 3. ovog pravilnika registruju se u Registar objekata,odnosno Registar odobrenih objekata, po osnovu prava svojine, odnosno prava korišćenja objekta.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: