PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

("Sl. glasnik RS", br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017) Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje regresa za đubrivo ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine kupi đubrivo za radove u poljoprivredi.Licu iz stava 1. ovog člana odobrava se regres za đubrivo u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava), uperiodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u _______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: