Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

 Za dužnika kojem je odobren reprogram, u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, broj 111/22), Ministarstvo banci sa kojom je zaključilo ugovor iz člana 11. ovog pravilnika subvencioniše deo kamate na kredit koja se odnosi na grejs period pod istim uslovima propisanim ovim pravilnikom. Po isteku grejs perioda iz stava 1. ovog člana, banka podnosi Ministarstvu zahtev za subvenciju dela kamate na kredit koja se odnosi na grejs period.  Ministarstvo banci iz stava 1. ovog člana uplaćuje sredstva na ime subvencionisanog dela kamate na kredit koja se odnosi na grejs period, u jednokratnom iznosu, u roku od 60 dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: