PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (u
daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: