PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/17 od 19. maja 2017. godine) Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje treba da ispuni privredno društvo ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za vršenje kontrole plodnosti.Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, odnosno za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, kao i referentna organizacija ispunjava uslove u pogledu tehničkih kapaciteta ako 1) raspolaže odgovarajućim radnim prostorom sa funkcionalno odvojenim prostorijama; 2) ima odgovarajuću tehničku opremljenost; 3) je akreditovana u Akreditacionom telu Srbije (u daljem tekstu: ATS); 4) je registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti ili u sudskom registru.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: