Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture, kao i stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi unapređenja turističke ponude AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda i Zaključkom Pokrajinske vlade.

3. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju:
- pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva koji su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice;
- fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Kredit se može koristiti i za investiranje na ime člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: