Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA  
Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za  intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. 
Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište: - za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i - za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 
2.  KORISNICI KREDITA   
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. 
Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: