Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE IZ KANALSKE MREŽE SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA  

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.  Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 


2. NAMENA KREDITA

Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi za finansiranje nabavke nove opreme i  sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže. 


3. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. 
Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: