Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA  

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti. Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj turističke delatnosti karakteristične za geografsko područje Vojvodine, odnosno za razvoj: - ruralnog turizma: lovnog i ribolovnog turizma, enogastronomskog turizma, verskog turizma, kulturnog turizma, zdravstvenog turizma; - seoskog turizma: agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima, kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora. Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 


2. NAMENA KREDITA

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva: - izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta; - izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga; - obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma; - nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima; - dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira; - ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: