Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA PREDFINANSIRANJA REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA

1. CILJEVI  DODELE SREDSTAVA  
 
Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, programa Zajednice i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora, kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja. 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 
 
2. KORISNICI SREDSTAVA  
 
Pravo učešća na konkursu imaju:  mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici  jedinice lokalne samouprave -  gradovi i opštine,   javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna pokrajina Vojvodina. 
Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: