REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBJAVILA JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA NABAVKU NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENjUJE NABAVKA DOBARA – NATRON VENTIL VREĆA

Vreme i mesto otvaranja  ponuda: Otvaranje će se obaviti 29.03.2021.godine u 12,30 časova, u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Dečanska 8a. Zbog trenutne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19, otvaranju ponuda ne mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača. 
5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude:
Odabir najpovoljnije ponude biće u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, o čemu će Naručilac obavestiti podnosioce ponuda.

KRITERIJUM  ZA OCENjIVANjE PONUDE
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u nabavci  dobra natron ventil vreće, za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve, doneće se primenom kriterijuma najniža ponuđena cena. Ukoliko dve ponude imaju istu cenu, prednost će imati ona ponuda koja je ranije pristigla kod naručioca.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
Predmet nabavke je nabavka dobara- natron ventil vreća, u količini od 47.700 komada, za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve, i to:
1.Natron ventil vreće 25/1 za pšenično brašno T-500, u količini od 40.000 komada.
2.Natron ventil vreće 30/1 za pšenično stočno brašno, u količini od 7.700 komada.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: