Republička direkcija za robne rezerve oglašava prodaju obranog mleka u prahu

Republička direkcija za robne rezerve na osnovu Zaljučka Vlade Republike Srbije od 25.12.2023. godine oglašava prodaju obranog mleka u prahu. 

1) KOLIČINA obranog mleka u prahu: do 1.700.000,00 kg i to:
 - 1.200.000,00 kg obranog mleka u prahu u skladištu ,,Nutra“ Doo, Beograd,
 - 500.000,00 kg obranog mleka u prahu u skladištu ,,Preduzeće Mlekara Ub“, Doo, UB,
 2)KVALITET : Kvalitet mleka u prahu u svemu ispunjava uslove Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura (,,Sl.glasnik RS“, broj 33/10, 69/10, 43/13- dr. pravilnik i 34/14).
3) PAKOVANjE: Mleko u parahu je u originalnoj ambalaži, u natron vreće egalizovane na 25/1 ili 30/1 kilograma i u svemu odgovara Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS“, broj 19/17, 16/18 i 17/20).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: