REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE PRODUŽILA JE ROK ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava sva zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi i koja su zainteresovana za učešće u Javnom pozivu za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad da se ponude i dalje mogu dostavljati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok za dostavu ponuda, datum i vreme otvaranja prispelih ponuda biće naknadno objavljen.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: