REPUBLIČKE ROBNE REZERVE IZDAJU OBAVEŠTENJE O IZMENI JAVNOG POZIVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

 

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 339-8305/2019 od 22.08.2019. godine i izmene Zaključka od 26.09.2019. godine, Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza, rod 2018/2019 godine, za tovnu junad.

 

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.10.2019. godine

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do ponedeljka 30.09.2019. godine, do 10 časova, Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 30.09.2019. godine u 11:00 časova, u sali broj 654 a na VI spratu. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.

Nepotpune i neblagovremene ponude, neće se razmatrati.

Ponude se podnose u originalu ili overenoj kopiji i moraju biti jasne i nedvosmislene, overene pečatom i potpisane od strane proizvođača.

Radna grupa će izvršiti izbor, u skladu sa ispunjenjem uslova iz javnog poziva, i potrebama Direkcije

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: