REPUBLIČKE ROBNE REZERVE OBJAVILE SU OBAVEŠTENJE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOM POZIVU ZA NATURALNU RAZMENU MERKANTILNI KUKURUZ ZA TOVNU JUNAD

  1. Registrovano gazdinstvo isporučuje Republičkoj direkciji za robne rezerve (Direkcija) tovnu junad u depo Klanice koja je ovlašćena da u ime Direkcije preuzima tovnu junad.

  2. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da isporuči zdravu junad koja moraju da budu u dobroj kondiciji, čista, bez povreda na telu, i obeležena ušnim markicama. Za svu junad Registrovano gazdinstvo je u obavezi da obezbedi i preda Klanici prilikom prijema tovne junadi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja, izdato od strane nadležene veterinarske stanice.

  3. Registrovano gazdinstvo može maksimalno da isporuči 10.000 kg tovne junadi i da preuzme maksimalno 170.000 kg merkantilnog kukuruza.

  4. Registrovano gazdinstvo dolazi u Direkciju sa sledećom dokumentacijom, u dva (2) primerka :

a) Potvrdu o uskladištenju,

b) magacinski ulaz tovne junadi u kilogramima i komadima, oba dokumenta moraju biti potpisana od strane Registrovanog gazdinstva i ovlašćenog lica Klanice i overena od strane Klanice, i

v) račun, ako je Registrovano gazdinstvo PDV obveznik.

Tom prilikom registrovano gazdinstvo potpisuje ugovor i izjavu o prebijanju-kopenzaciji.

  1. Direkcija izdaje Registrovanom gazdinstvu pisani nalog za preuzimanje merkantilnog kukuruza u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije, pet (5) dana po prijemu dokaza o uskladištenju tovne junadi u klanicu.

  2. Pre dolaska potrebno je da potvrdite na sledeće telefone

  • Centar Novi Sad 021/526-890

  • Beograd 011/3236-407 i 3239-058

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: