REPUBLIČKE ROBNE REZERVE RASPISALE SU JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000t MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 339-5433/2019 od 30.05.2019. godine Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

 

  1. Naturalna razmena odnosi se na na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

 

  1. Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

 

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-dr.zakon, 102/18 i 6/19) i nalaze se u aktivnom statusu.

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

 

  1. Paritet u naturalnoj razmeni je:

 

15,30 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Paritet je utvrđeni na osnovu kretanja cena Produktna berza Novi Sad za merkantilni kukuruz prirodno suv rod 2018 – 16,72 din/kg, a za tovnu junad – 255,87 din/kg, period od 20.05.-24.05.2019.godine na Informacionom sistemu „Info Tim“, Novi Sad, cene su sa porezom na dodatu vrednost.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: