U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), U članu 5. stav 1. reči: „18.672.453.000 dinara” zamenjuju se rečima: „17.772.453.000 dinara”. U stavu 2. tačka 2) reči: „3.861.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.961.128.000 dinara”. Član 3. U članu 8. stav 1. reči: „2.847.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.747.000.000 dinara”. U stavu 2. tačka 1) reči: „2.084.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.984.000.000 dinara”. U podtački (1) reči: „1.460.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.360.500.000 dinara”. U podtački (1) alineja druga menja se i glasi: „– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.210.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.110.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;”. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: