Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon)

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: