UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 18/18), u članu 2. stav 2. reči: „21.068.248.000 dinara” zamenjuju se rečima: „20.168.248.000 dinara”. Stav 3. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Ruralni razvoj, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 5.250.778.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 6.150.778.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: