UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine) Član 1.Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa,kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: