Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 39/18), u tački 3. posle alineje prve dodaje se nova alineja druga, koja glasi: „- za zamenika predsednika: Bogdan Igić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;” U dosadašnjoj alineji drugoj, koja postaje alineja treća, podtačka 5) menja se i glasi: „5) Predrag Lučić, predsednik Saveta za razvoj i unapređenje prerađivačko-prehrambene industrije Srbije;”. U podtački 17) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle podtačke 17) dodaju se podtač. 18) i 19), koje glase: „18) Milan Đukić, savez „Srpska malina” Arilje; 19) Borko Pavić, savez „Srpska malina” Užice.”

2. U tački 7. posle reči: „Predsednikˮ dodaju se zapeta i reči: „zamenik predsednikaˮ.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: