Vlada donosi ODLUKU O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA FORMIRANJE ELEKTRONSKOG REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

1. Obrazuje se Radna grupa za formiranje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Radna grupa). 2. Zadaci Radne grupe su: 1) izrada predloga optimizacije i digitalizacije upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i za IPARD podsticaje; 2) analiza mogućnosti integracije i povezivanja informacionog sistema sa jedinstvenom informaciono - komunikacionom mrežom elektronske uprave Republike Srbije; 3) uspostavljanje sistema optimizacije i digitalizacije upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava; 4) izrada funkcionalnih specifikacija za optimizaciju i digitalizaciju upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava. 3. U Radnu grupu imenuju se: - za predsednika: Marko Saranovac, šef Kabineta ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; - za zamenika predsednika: Boško Umetić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; - za članove: 1) Biljana Petrović, vršilac dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 2) doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu; 3) Zoran Mišić, zamenik direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu; 4) Milan Latinović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu; 5) Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike; 2 6) Jelena Bojović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj; 7) Tisa Čaušević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj; 8) Milica Anđelković, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. 4. Predsednik, zamenik predsednika i članovi Radne grupe ne primaju novčanu naknadu za rad u Radnoj grupi. 5. Radna grupa se obrazuje na period od 12 meseci.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: