Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 39/17 od 24. aprila 2017. godine) Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu,živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava. Član 3. Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.Član 4.Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: