Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, broj 1/20), u članu 2. stav 5. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 - IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 3.934.000.000 dinara, od čega 984.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.ˮ

Član 2.

U članu 3. stav 4. reči: „20.000.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: „55.000.000 dinaraˮ.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: