Vlada donosi Uredbu o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid-19 izazvane virusom Sars-Cov-2

U glavi V. NAČIN REALIZACIJE PODRŠKE u stavu 4. reči: „do 5. novembra 2020. godineˮ zamenjuju se rečima: „do 25. novembra 2020. godineˮ.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: