Vlada donosi ZAKLJUČAK - 1. Usvaja se Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka

Vlada donosi ZAKLJUČAK - 1. Usvaja se Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka

PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014-2020. GODINE U IPARD programu za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 30/16 i 84/17), u glavi I. UVOD, u stavu 1. reči: ,,Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineˮ zamenjuju se rečima: ,,Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivredeˮ. U glavi II. ZEMLJA KORISNIK, odeljak 2.1. GEOGRAFSKO PODRUČJE OBUHVAĆENO PROGRAMOM, u delu Spisak skraćenica, reči: ,,MPZŽS - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineˮ zamenjuju se rečima: ,,MPŠV - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeˮ. U glavi III. OPIS TRENUTNOG STANJA, SWOT I DEFINISANJE POTREBA, odeljak 3.1. OPŠTI DRUŠTVENO-EKONOMSKI KONTEKST GEOGRAFSKOG PODRUČJA, pododeljak 3.1.1. Administrativni sistem, u stavu 1. reči: ,,Osnovne jedinice lokalne samouprave čine 150 opština i 23 grada.ˮ zamenjuju se rečima: ,,Jedinice lokalne samouprave čine 145 opština, gradova i grad Beograd.ˮ. U stavu 2. reči: ,,(,,Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07 i 18/16)ˮ zamenjuju se rečima: ,,(,,Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 18/16 i 47/18)ˮ. Stav 3. i fusnota 2 brišu se

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: