Vlada je donela Odluku o izmenama i dopunama Programa za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine

1. U Programu za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine („Službeni glasnik RS”, broj 14/20), u odeljku 5. MERE ZA OSTVARIVANjE CILjEVA, pododeljak 5.1. Postizanje posebnih ciljeva, Posebni cilj 2 – Uspostavljanje održivog sistema za sakupljanje i preradu SPŽP, naziv „Mere 2.2. – Razvijanje mreže međuobjekata za sakupljanje SPŽP, povećanjem broja postojećih objekata, uključujući i izgradnju međuobjekata na teritoriji grada Sombora”, menja se i glasi:
 „Mera 2.2. – Razvijanje mreže međuobjekata za sakupljanje SPŽP, povećanjem broja postojećih objekata, uključujući i izgradnju međuobjekata na teritorijama grada Sombora, grada Subotice i opštine Sjenica”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: