Vlada je donela Odluku o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

1. U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS”, br. 108/16, 78/17, 119/17, 42/18, 104/18, 94/19 i 102/20), u tački 3. reči: „do 31. decembra 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 31. decembra 2021. godine”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: