Vlada je donela Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Član 3.
 U članu 6. tačka 1. menja se i glasi:
 „1) premiju za mleko koje ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka u iznosu od deset dinara po litru mleka;ˮ. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: