Vlada je donela Uredbu o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti,uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2020.godinu

Član 1.
U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 76/20), u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu, u glavi I. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:
„2) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte od značaja za Republiku Srbiju:
(1) studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju,
(2) studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju.ˮ
U stavu 3. tačka 1) reči: „63.001.046,03 dinara” zamenjuju se rečima: „43.619.929,99 dinara”.
U tački 7) reči: „18.564.818,81 dinara” zamenjuju se rečima: „15.624.555,18 dinara”.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: