Vlada je donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Član 1.
U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini („Službeni glasnik RS”, br. 159/20, 15/21 i 32/21), u članu 2. stav 2. reči: „27.264.284.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: „29.764.284.000 dinaraˮ.
U stavu 3. reči: ,,3.000.001.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,5.385.541.000 dinara i sredstva u iznosu od 227.452.350 dinara iz izvora finansiranja 13ˮ.

Član 3.

U članu 4. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:
„Isplata podsticaja iz stava 1. ovog člana vrši se na račun korisnika podsticaja kod poslovne banke do iznosa finansijskih sredstava iz člana 2. ove uredbe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
 Ako se u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje iz stava 1. ovog člana utroše finansijska sredstva iz stava 2. ovog člana, Uprava za agrarna plaćanja rešenjem odbija zahteve, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, usled nedostatka raspoloživih finansijskih sredstava.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: