Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA

Član 1. U Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 7. stav 6. briše se. Dosadašnji stav 7. postaje stav 6. Član 2. Član 8. menja se i glasi: „Član 8. Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu. U Registar distributera i uvoznika upisuje se svaki objekat za skladištenje i prodajno mesto, koji ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom. Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika. Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor. Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene. Promena podataka iz stava 5. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar, koje je konačno u upravnom postupku i protiv koga se može pokrenuti upravni spor. Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: