Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 3. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase: „1a) aktivna supstanca niskog rizika jeste supstanca koja, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, nije klasifikovana u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, senzibilizacija, veoma toksično, toksično, eksplozivno, korozivno, kao i supstanca koja nije perzistetna (period poluraspada u zemljištu manji od 60 dana); supstanca čiji je biokoncentracioni faktor manji od 100; supstanca koja ne dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema; supstanca koja ne izaziva neurotoksične ili imunotoksične efekte; 1b) ađuvant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se sastoji od koformulanata, ili preparat, tj. proizvod koji sadrži jedan ili više koformulanata, koje korisnik meša sa proizvodom za zaštitu bilja ili proizvodom opšte upotrebe za zaštitu bilja i tako poboljšava njihovu efikasnost ili druge pesticidne osobine;”. Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a) i 4b), koje glase: „4a) dobra eksperimentalna praksa jeste praksa za sprovođenje testova efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u polju u skladu sa odredbama smernica PP 1/181 i PP 1/152 Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant protection Organisation – EPPO); 4b) dobra laboratorijska praksa jeste sistem kvaliteta koji se odnosi na organizaciju i uslove pod kojima se planiraju, izvode, prate, snimaju, arhiviraju i saopštavaju nekliničke/predkliničke studije i studije u oblasti bezbednosti po životnu sredinu;”. Tačka 5) menja se i glasi: „5) dobra poljoprivredna praksa jeste preporučena, odobrena ili registrovana bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa postojećim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, transporta, distribucije i prerade hrane i hrane za životinje i podrazumeva primenu principa integralnog upravljanja štetnim organizmima u određenom klimatskom području, kao i primenu minimalnih količina sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanje maksimalnih koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja na najnižem nivou, radi postizanja željenog efekta;”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: