Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

U Zakonu o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 4. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi: „13a) lot jeste broj jedinica iste vrste robe identifikovane kao homogene po sastavu i poreklu, koje čine deo pošiljke ili celu pošiljku;”. Tačka 18) menja se i glasi: „18) tranzit jeste svaki transport pošiljke pod carinskim nadzorom preko teritorije Republike Srbije;”. U tački 21) posle reči: „transportuje” dodaju se reči: „i koju prati fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potreban za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka, a koja se može sastojati iz više partija ili lotova”. Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi: „21a) sadnja ili setva je bilo koji postupak kojim se obezbeđuje dalji rast, razmnožavanje ili umnožavanje bilja;”. Posle tačke 22) dodaju se tač. 22a) i 22b), koje glase: „22a) službena izjava ili mera jeste: (1) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja druge države ili javni službenik koji je stručno osposobljen i ovlašćen od nadležnog organa za donošenje izjava ili mera, odnosno za izdavanje fitosanitarnog sertifikata i/ili fitosanitarnog sertifikata za reeksport ili njihovog elektronskog oblika; (2) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja u Republici Srbiji ili stručno lice u pravnom licu ovlašćenom u skladu sa ovim zakonom, i koje nema lični interes u vezi sa ishodom mera koje preduzima; 22b) službena kontrola jeste svaka provera usaglašenosti sa propisima u oblasti zdravlja bilja;”. U tački 25) reč: „provoza” zamenjuje se rečju: „tranzita”. Tačka 27) menja se i glasi: „27) fitosanitarna mera jeste službena procedura koja ima za cilj sprečavanje unošenja ili širenja karantinskih štetnih organizama ili ograničenje ekonomskog uticaja regulisanih ne-karantinskih štetnih organizama;”. U tački 31) posle podtačke (6) dodaje se podtačka (6a), koja glasi: „(6a) listovi, lišće,”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: