Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 14/16 od 14. februara 2016. godine) Član 1. U Zakonu o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12), u članu 1. stav 1. reči: „proizvodnja i promet hrane biljnog porekla za domaće životinje” zamenjuju se rečima: „proizvodi ribarstva; primarna proizvodnja hrane za domaće životinje”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: