Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Član 1.
U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16 i 67/21 - dr. zakon), u članu 2. tačka 4) menja se i glasi:
„4) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl);”.
U tač. 5) i 6) posle reči: „proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: „odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl)”.
Tačka 8) briše se.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: