Zavod za ravnopravnost polova raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MARKETINŠKIM I KONSULTANTSKIM AGENCIJAMA ZA PROMOCIJU I MARKETINŠKU OBRADU PROIZVODA ŽENA PREDUZETNICA

Zavod za ravnopravnnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2019. godinu – Podsticajni programi. 
CILJEVI KONKURSA: 
- promocija biznis planova/poslovnih ideja i marketinška kampanja za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanjima na tv, propagandni materijal) žena preduzetnica - podrška projektima koji se bave promocijom i marketinškom promocijom proizvoda udruženja
USLOVI ZA UČEŠĆE:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane marketinške/konsultantske agencije  sa teritorije AP Vojvodine. 2. Agencije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljadadinara)
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: