Zavod za ravnopravnost polova raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA/UDRUŽENJIMA ŽENA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILJEM UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA PRIPADNICA NACIONALNIH MANJINA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima:dvamilionaipetstotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2020. godinu – Podsticajni programi.

Sredstva se dodeljuju udruženjima građana/udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine koja ispunjavaju uslove, a bave se unapređenjem položaja žena i ravnopravnosti polova.

CILJEVI FINANSIRANJA:

- unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine kao i uspostavljanje „mosta” između zemalja matica nacionalnih manjina (koje su članice EU) i Republike Srbije,

- organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova, kao i unapređenja položaja pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,

- podrška projektima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,

- podrška projektima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja građana/udruženjima žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,

- podrška projektima kojima se afirmiše stvaralaštvo žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,

- podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu, sa akcentom na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: