Uslovi poslovanja i korišćenja

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobna prava i obaveze Info Tim Logistika doo Novi Sad (u daljem tekstu: ITL) sa jedne strane i članova( kako u status člana tako i u statusu specijalnog člana) i korisnika oglasnog prostora (u daljem tekstu: Oglašivač) sa druge strane po osnovu korisničkog odnosa zasnovanog korišćenjem usluga ITL.

 

Sastavni deo Opštih uslova poslovanja (dalje u tekstu: OUP) su i Uslovi korišćenja web stranice/mobilne aplikacije(dalje UK).

 

Korisnik zaključenjem Ugovora, registracijom u Bazi ITL, odnosno izvršenim plaćanjem naknade za korišćenje usluga potvrđuje da je upoznat i da prihvata u potpunosti važeću verziju OUP.

Pre nego što počne da koristi neku od usluga ITL Korisnik se upoznaje sa važećom verzijom OUP na internet stranici www.infotim.rs kom prilikom potvrđuje da je iste pročitao i da je saglasan da se isti primenjuju na uspostavljen poslovni odnos.

 

Član 2.

 

OUP se primenjuju na odnose između ITL i korisnika prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, u postupku informisanja i komunikacije i po osnovu zaključenog Ugovora.

Opšti uslovi se primenjuju uz ugovore zaključene sa korisnicima.

Opšti uslovi se objavljuju na internet stranici www.infotim.rs na srpskom jeziku.

 

POJMOVI

Član 3.

Pojmovi korišćeni u ovim Opštim uslovima poslovanja imaju sledeće značenje:

 

Ponuda - predstavlja pravno validnu i obavezujuću radnju ITL kojom se Korisniku saopštavaju bitni elementi i uslovi pružanja usluge(Paket usluga, cena i ostala pitanja od značaja) a čijim prihvatanjem od strane korisnika se uspostavlja poslovni odnos.

Korisnik - pravno ili fizičko lice koje koristi neku od usluga ili sve usluge ITL, odnosno koje je dobilo dozvolu za korišćenje sotverskih rešenja. Obuhvata lica u status Oglašivača, specijalnog člana i člana.

Paket - zbir usluga koje ITL nudi Korisniku.

Sistem - podrazumeva sveukupni poslovni ambijent ITL, poslovnu platformu na kojoj ITL pruža usluge a sastoji se iz radnog programa, web sajta i mobilne aplikacije, za IoS i Android. U Sistemu se prikupljaju, evidentiraju, objavljuju i arhiviraju:

- servisne informacije o kretanju cena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na svetskim berzama

- oglašenim ponudama/tražnjama roba iz oblasti poljoprivrede, prehrane I drugih grana koje ITL u svom poslovanju obrađuje,

- servisne informacije o kretanju cena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na teritoriji Republike Srbije.

Registracija -  saopštavanje poslovnih i drugih podataka od značaja Korisnika i unos datih podataka u Bazu ITL

Korisnički nalog - pravo pristupa Sistemu putem veb stranice / mobilne aplikacije.

Baza podataka - je zbir svih podataka - informacija uređenih od strane ITL na sistematičan ili metodičan način, koji su pojedinačno dostupni u elektronskoj formi.

 

Član 4.

 

ITL u pogledu prava i obaveza, mogućnosti korišćenja, obima korišćenja usluga ITL, pristupa bazi podataka i obavezi plaćanja naknade razlikuje sledeće kategorije pravnih i fizičkih lica:

 

-korisnik oglasnog prostora(dalje u tekstu:Oglašivač)- može da pristupi samo otvorenom oglasnom prostoru na internet stranici www.infotim.rs, dostupnom opštoj populaciji, na istom nakon popunjavanja registracione prijave postavi sopstveni oglas, prati status objavljenog oglasa i pretražuje oglase drugih Oglašivača. Ima prava i obaveze u skladu sa u skladu sa OUP i UK.

-specijalni član- ima sva prava i obaveze punopravnog člana u skladu sa OUP i UK, izuzev ukoliko je drugačije određeno

-član- ima sva prava i obaveze predviđene OUP i UK

 

Za potrebe UOP i UK oglašivač, specijalni član i član se zajednički označavaju kao korisnik(korisnici).

 

Za potrebe UOP i UK specijalni član i član se u daljem tekstu zajednički označavaju kao saradnik(saradnici).

 

 

PORUČIVANJE USLUGA I REGISTRACIJA

Član 5.

 

Usluge koje ITL pruža saradnicima su grupisane u okviru Paketa usluga različite sadržine, obima i trajanja, koji su prilagođeni različitim potrebama pojedinih vrsta saradnika a koji se definišu posebnim Ugovorom o pružanju usluga.

 

Saradnici se slobodno, prema svojoj slobodnoj oceni i potrebama opredeljuje između ponuđenih Paketa usluga i u pogledu istog zaključuje Ugovor sa ITL.

 

Oglašivači su obavezni da pre pristupa na deo veb stranice na kom se postavljaju oglasne poruke izvrše registraciju naloga. Po izvršenoj kontroli registracije i oglasne poruke od strane ITL, vrši se objava oglasa.

 

ITL ima pravo da dopuni i izmeni strukturu i spektar usluga, o čemu će obavestiti korisnika kroz najavu objavljenu na web stranici www.infotim.rs, putem e-mail obaveštenja korisniku ili putem SMS poruke.

Usluge ITL smatraju se poručenim tek po prijemu porudžbe u telefonskom razgovoru sa operaterima ITL, putem e-maila ili SMS poruke, sa svim traženim podacima. Pre prihvatanja porudžbe, ITL ima pravo da proveri i potvrdi informacije u vezi sa porudžbom koje je korisnik dao. U slučaju bilo kakve sumnje, ITL ima pravo da traži od korisnika dodatne informacije.

Sadržina obaveznih elemenata- informacija koje korisnik mora pružiti radi uspešnog sačinjavanja porudžbe podrazumevaju poslovno ime ili ime i prezime, poštansku adresu, odnosno naziv i sedište, broj telefona i delatnost kojom se bavi, ponudu i tražnju roba i usluga, kao i drugih podataka vezanih za korišćenje internet portala/mobilne aplikacije ITL.

U pojedinim slučajevima ITL može tražiti da porudžba bude potpisana od strane korisnika (ili potvrđena pečatom preduzeća).

Nakon kompletiranja i završetka porudžbe, ITL će dostaviti ponudu za uspostavljanje poslovne saradnje na e-mail adresu ili SMS-om na broj telefona lica.

Uz Ponudu sa bitnim elementima Ugovora, dostavljaju se i OUP I UK, te model Ugovora o pružanju poslovnih usluga, odnosno Paketa usluga.

Korisnik je obavezan da izjavi da je saglasan sa primenom OUP I UK, te predloženim Ugovorom o pružanju usluga/paketa usluga pre nego što mu ITL omogući neposredno korišćenje usluga dostavljanjem korisničkog imena i lozinke. Izjava se daje slanjem e-maila ili SMS poruke na adresu, tj. mobilni broj ITL, kojom se potvrđuje da je lice saglasno da se isti primenjuju na njihove međusobne odnose.

Najkasnije u roku od 24 sata pre dostavljanja korisničkog imena i lozinke članu, ITL ispostavlja predračun/račun za ugovorenu uslugu, i šalje je e-mailom a potom i original na poštansku adresu člana ili adresu koju je član za to odredio.

Usluge će se smatrati isporučenim u trenutku kada je korišćenje usluga omogućeno, odnosno momentom kada su članu dostavljene korisničko ime i lozinka i na taj način omogućeno korišćenje usluge u punom obimu, nezavisno od toga kada je član faktički pristupio sistemu.

Korisnik ima pravo da u celosti ili delimično otkaže određenu porudžbu, ili eventualno naručenu uslugu, ali pre nego što je ona isporučena od strane dobavljača, i to slanjem e-mail-a ili pisanog obaveštenj ITL sa izrazom želje da u celosti ili delimično otkaže porudžbu. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim OUP, za izmenu već potvrđene Ponude ili usluge koja je obezbeđena, uzajamni pristanak obe ugovorne strane je neophodan.

U slučaju da je član naručio usluge u trajanju od više od jednog meseca, a zatim je otkazao takve usluge u skladu sa OUP ili po dogovoru ugovornih strana nakon plaćanja cene (prepaid usluga za vremenski period duži od 1 meseca), ITL je ovlašćen da zadrži ceo uplaćen iznos.

Ako član otkaže odabrane usluge nakon što je ITL otpočeo sa pružanjem usluga odnosno omogućio članu koriščenje usluga, a naknada na ime ugovorenih i/ili pruženih usluga bude fakturisana nakon otkaza, ITL ima pravo na iznos naknade za naručene usluge za ceo period, prema važećem cenovniku.

 

ITL može da pravnom ili fizičkom licu dodeli status specijalnog člana.

Specijalnom članu se može odobriti probno korišćenje odabranog paketa usluga najduže u trajanju od 15 dana.

Specijalni član u probnom period ima neograničen pristup uslugama ITL predviđenim odabranim paketom usluga.

Nakon isteka probnog perioda specijalnom članu, ukoliko ne želi da uspostavi saradnju, prestaju sva prava, pristup bazi podataka i veb sajtu/mobilnoj aplikaciji se gasi a korisničko ime i lozinka se poništavaju.

Specijalni korisnik koji nakon probnog perioda prihvati poslovnu saradnju stiče prava i obaveze redovnog člana i na njega se primenjuju odredbe OUP I UK koje se odnose na člana, te odredbe Ugovora.

Član je obavezan da se najkasnije do isteka perioda za koji je plaćen paket usluga izjasni da li želi da promeni paket usluga koji koristi. Ukoliko se član u datom roku ne izjasni, smatraće se da želi da i ubuduće koristi paket usluga koji je i do tada koristio, pod važećim uslovima.

 

Član 6.

 

Osim ako nije drugačije određeno od strane ITL, registracija korisnika radi korišćenja usluge se obavlja na web stranici www.infotim.rs, u telefonskom razgovoru sa operaterom ITL ili putem e-mail-a popunjavanjem obrasca za registraciju, odnosno davanjem potrebnih podataka.

Nakon završetka registracije na web-stranici, odnosno sa operaterom ITL, ukoliko isti želi da mu se aktivira korisnički nalog, korisniku će biti isporučena poruka na e-mail adresu koju je on dostavio, odnosno SMS-om na broj telefona koji je naznačio kao kontakt ukoliko nema e-mail adresu, kako bi potvrdio registraciju.

Korisniku koji je naveo da želi da se sa njim komunicira putem SMS poruke, ITL dostavlja veb adresu koja vodi ka OUP, UK, modelu Ugovora o pružanju usluga/paketa usluga i drugim opštim aktima na veb stranici, kako bi se korisnik upoznao sa pravima i obavezama koja iz njih proističu.

Slanjem potvrdnog odgovora lice neopozivo izjavljuje da je upoznato sa OUP i UK, da prihvata da se ovakva potvrda smatra kao zaključen ugovor do momenta dok sa ITL i formalno ne potpiše Ugovor o pružanju usluga u pismenom obliku kao i da se od momenta slanja potvrdnog odgovora na obračun naknade primenjuje važeća tarifa prema vrsti Paketa usluga koji je ugovoren, nakon čega mu ITL šalje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu.

Dostavljanjem korisničkog imena i lozinke, smatra se da je ITL otpočeo sa pružanjem ugovorenih usluga nezavisno od momenta kada je lice faktički pristupilo sistemu.

Upotrebom korisničkog imena i lozinke, član se može prijaviti na web stranicu www.infotim.rs gde mu je omogućen potpun pristup svim sadržajima i koristiti druge usluge u okviru ugovorenog paketa usluga. Član je dužan zaštititi korisničko ime i lozinku kako bi se sprečila zloupotreba istih. ITL ne snosi odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu korisničkog imena i lozinke koju izvrše neovlašćena lica, ITL ne snosi odgovornost za nastalu štete i potencijalne tvrdnje bilo koje treće strane, nastale kao posledica zloupotrebe korisničkog imena i lozinke člana od strane trećih lica. Član je isključivo odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima i ITL nastale radnjama u vezi sa neovlašćenom upotrebom korisničkog imena i lozinke. Ukoliko ITL u bilo kom trenutku utvrdi da je član omogućio neovlašćenim licima da upotrebi korisničko ime i lozinku, ima pravo da blokira korisnički nalog, odnosno da stopira pružanje ugovorenih usluga.

Prilikom registracije, korisnik je dužan da navede istinite i aktuelne informacije. Ukoliko ITL u bilo kojem trenutku utvrdi da je korisnik uneo netačne informacije, ima pravo da blokira/stopira pružanje usluga.

Ukoliko dođe do izmene informacija unetih prilikom registracije, korisnik je dužan da izvrši blagovremeno ažuriranje podataka.

Završetkom registracije korisnik potvrđuje da su sve informacije koje je uneo istinite, i da je saglasan da se te informacije obrađuju od strane ITL ili njegovog ugovornog partnera u cilju ispunjenja predmeta. Nakon raskida ugovora, podaci će biti sačuvani u bazi podataka ITL. Korisnik može pismenim putem zahtevati od ITL da izbriše njegove podatke iz baze podataka slanjem e-maila sa zahtevom za brisanje registrovanih podataka.

 

CENA

Član 7.

 

Cena za pružene usluge utvrđuje se cenovnikom važećim na dan naručivanja usluga, eventualno u slučaju usluga koje su pružene članu na osnovu specijalne narudžbe, cena će biti bazirana na individualnoj kalkulaciji u saglasnosti sa kupcem. ITL ima pravo da modifikuje cenovnik.

Validnost novog cenovnik počinje na dan objave na web stranici www.infotim.rs, osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru.

Korisnik je dužan da uredno i na vreme plati cenu za ugovorene usluge ITL na njegov poslovni račun koji je naveden u fakturi, avansnom računu, predračunu.

Specijalni član u probnom peridou koristi odabrane usluge/paket usluga bez naknade.

Oglašivač postavlja oglase na otvorenom delu veb stranice bez naknade.

Ako član kasni sa uplatom fakturisanog iznosa, ITL ima pravo da učini usluge nedostupnim do momenta plaćanja fakturisanog iznosa ili prekinuti dalje pružanje usluga. Ukoliko ITL prekine pružanje usluga korisniku iz navedenih razloga ili iz drugih razloga koji su navedeni u ovim OUP, nije dužan da obezbedi bilo kakvu naknadu članu za usluge koje je naručio, a nije mogao da koristi za vreme ovih prekida.

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

 

Član 8.

 

ITL je dužan da pruži uslugu najboljeg mogućeg kvaliteta, u skladu sa ugovorenim atributima.

ITL je izričito ovlašćen da:

 1. Kod nadležnih organa proverava informacije o bonitetu mogućeg Korisnika kod privrednih subjekata sa kojima je ovaj naveo da sarađuje;

 2. da odbije uspostavljanje saradnje sa mogućim Korisnikom ukoliko utvrdi da bonitet istog ukazuje nije zadovoljavajuć;

 3. da odbije uspostavljanje saradnje sa mogućim Korisnikom usluga ukoliko utvrdi da je ovaj u ranijem periodu kao drugo pravno lice bio isključen iz usluga ITL ili je stekao negativan bonitet, kao i da upozna ostale Saradnike sa njegovim novim pravnim licem

 4. da odbije uspostavljanje saradnje sa mogućim Korisnikom usluga jer se bavi istom ili sličnom privrednom aktivnošću kao ITL, odnosno ukoliko je privredni subjekt koji upravlja sopstvenim sistemom koji funkcioniše po istom principu kao ITL i/ili pruža iste ili slične informacije svojim korisnicima i/ili održava takav sistem;

 5. da raskine poslovni odnos ukoliko korisnik nakon zakljućenja ugovora o pružanju usluga počne da uspostavlja sopstveni, paralelni sistem u kojima nudi pojedine ili sve usluge koje pruža ITL;

 6. da odbije objavu informacije člana ukoliko cena robe prelazi +/-5% kod ponude ili tražnje, u odnosu najviše ili najniže realizovane cene u poslednja 3 dana, osim ukoliko stanje na tržištu pokazuje veće anomalije (npr. nagli skok ili pad cene robe), a radi sprečavanja manipulacijom cenama na tržištu;

 7. da prilikom obrade podataka zanemari primljene oglase koji ispunjavaju kiterijume iz tačke f. ovog člana.

 8. od člana zahteva dokumentaciju radi provere tačnosti informacije o realizovanoj ceni robe (otpremnice, izvoda poslovne banke kojim se dokazuje plaćanje robe po prijavljenoj ceni i sl.);

 9. da objavi samo informaciju o realizovanoj ceni dobijenu od člana koji je zahtevao postavljanje oglasa za ponudu ili tražnju, bez objave informacije o drugoj strani koja je učestvovala u prometu;

 10. da privremeno ili trajno blokira prijem ili objavu informacija članu za kog pismeno dobije pritužbu o nepoštovanju sporazuma, neizvršenom plaćanju ili neisporučenoj robi, a sve zbog zaštite drugih Članova;

 11. da raskine ugovor, bez obaveze vraćanja dela primljene pretplate za preostali pretplatni period i uz zadržavanje prava na naknadu štete u sudskom postupku, Korisniku za kog napismeno dobije jednu pritužbe povodom učinjenih povreda i zloupotreba Sistema

 12. da snima sve razgovore sa Korisnicima, radi zaštite i poboljšanja kvaliteta usluga,

 13. da utvrđuje identitet lica koja upotrebljavaju korisničke šifre i da li su ista zaposlena kod Člana.

ITL ima pravo odmah da prekine sa pružanjem usluge članu u slučaju da član značajno krši ugovor i/ili OUP, posebno ako:

 1. Član koristi izlazne podatke usluga suprotno OUP

 2. Član svojim ponašanjem postupa suprotno Zakonu a naročito ako na taj način čini delo kažnjivo zakonom;

 3. Član svojom registracijom omogućava korišćenje usluge bilo kojoj drugoj osobi koja je registrovana u bazi podataka dobavljača i u tzv. deaktiviranom je stanju zbog neplaćene usluge odnosno zbog neplaćene obaveza prema ITL, konkurentske aktivnosti ili za korišćenje izlaznih podataka usluge protivno OUP ili iz drugih bitnih razloga povrede ugovora i/ili OUP

 4. ITL naknadno utvrdi da registracija člana nije bila validna iz bilo kog razloga

 5. Član deluje protivno ugovoru i/ili ovim OUP i UK i/ili dobroj poslovnoj praksi, i ako na taj način, prema utemeljenom mišljenju ITL, njegov imidž može biti oštećen ili narušen, i/ili preti visini kvaliteta usluge koja se pruža.

 

Član 9.

 

Član se upozorava na činjenicu da određene usluge (a na kraju i njeni izlazni podaci) predstavljaju autorska dela i da su isti zaštićeni u skladu sa odredbama koje regulišu autorska i srodna prava ili u skladu sa sličnim propisima koji važe u inostranstvu.

Član se upozorava da deo izlaznih podataka može biti i baza podataka kreirana od strane ITL ili druge osobe, koji takođe mogu biti predmet zaštite autorskih prava.

Usluge (i njene izlazne podatke) član može da koristi samo za svoje lične potrebe ili potrebe kompanije u kojoj je zaposlen. Član nema pravo da distribuira informacije stečene korišćenjem ove usluga trećim licima, sa ili bez ikakve naknade, niti pravo da ih koristi za neke druge svrhe, niti kako bi se omogućilo njihovo korištenje u druge svrhe ili od strane drugih osoba.

Član nema pravo da, bez prethodnog pisanog odobrenja ITL, ustupi izlazne podatke usluga, objavljuje podatke na svojoj web-stranici ili u svojim publikacijama ili da ih kopira ili da ih širi na bilo koji način, posebno za potrebe prodaje svojih proizvoda i/ili usluga. ITL može da uskrati saglasnost u skladu sa prethodno navedenim, posebno u slučaju da prema dobro utemeljenom mišljenju, njegov ugled može biti oštećen.

Član ima isključivo pravo pristupa naručenim uslugama (vezanim za određene vrste usluga). Pristup ugovorenim uslugama je zaštićen jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom. Član je dužan da zaštiti korisničko ime i lozinku kako bi se sprečile zloupotrebe. ITL ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve zloupotrebe korisničkog imena i lozinke od strane neovlašćene osobe, niti za bilo kakvu dalju štetu ili potencijalna potraživanja trećih osoba kao posledica takve zloupotrebe.

Korisnik je naročito dužan da:

 1. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, po zahtevu ITL dostavi popunjen dokument – listu kupaca i dobavljača sa kojima je poslovao u poslednjih 3 meseca,

 2. da u potpunosti postupa u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja,

 3. da koriščenja usluga ITL postupa kao dobar privrednik,

 4. da dostavlja tačne i potpune informacije o stanju i kvalitetu robe, pakovanju, proizvođaču i sl. bez izostavljanja detalja koji bitno utiču na cenu nuđene robe

 5. da pre objave oglasa ponude u sistemu ITL povuče oglas/ponudu za prodaju iste robe koji je objavljen na robnoj berzi;

 6. da redovno ažurira svoje objave, kao i da sve izmene dostavlja pisanim putem

 7. da primljene informacije upotrebljava isključivo za sopstvene potrebe (potrebe subjekta poslovanja koji je zasnovao pretplatnički odnos), bez prava na dalje prosleđivanje ili objavljivanje primljenih informacija povezanim pravnim licima i ostalim privrednim subjektima,

 8. da prilikom zasnivanja ugovornog odnosa dostavi spisak zaposlenih koji imaju pravo pristupa uslugama

 9. da odmah u pisanoj formi obavesti ITL o svakoj promeni lica iz kruga zaposlenih koji imaju pravo pristupa uslugama,

 10. da ograniči korišćenje informacija i pristup uslugama isključivo na lica zaposlena kod njega,

 11. da nadoknadi štetu koju ITL pretrpi, ukoliko on ili njegovi zaposleni omoguće trećim licima pristup ili neovlašćeno prosleđuju, kopiraju ili umnožavaju informacije primljene iz ITL za ličnu ili tuđu korist

 12. da prilikom davanja pritužbe na poslovanju ostalih članova obavezno dostavi dokaze koji potvrđuju osnovanost navoda,

 13. adi objave realizacije po graničnim cenama, po zahtevu ITL, a u cilju utvrđivanja istinitosti informacija, dostavi kopije otpremnica, računa i drugih dokumenata kojima se dokazuje realizovana cena (+/-5% u odnosu na prosečne realizovane cene u prethodna 3 dana)

 

 

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PORTALA/MOBILNE APLIKACIJE

 

OPŠTE ODREDBE

Član 10.

 

Ovim uslovima korišćenja internet portala/mobilne aplikacije (dalje : UK ) uređuje se korišćenje internet portala/mobilne aplikacije ITL od strane korisnika. Pravila propisna OUP se primenjuju na korisnika veb stranice ukoliko drugačije nije predviđeno UK.

Pre korišćenja internet portala/mobilne aplikacije svaki korisnik usluge internet portala/mobilne aplikacije ITL je u obavezi da se upozna sa ovim Opštim uslovima korišćenja internet portala/mobilne aplikacije. Registracijom na portal i korišćenjem internet portala/mobilne aplikacije, smatra se da je korisnik neopozivo pristao na OUP I UK.

Pristupom internet portalu/mobilnoj aplikaciji ITL sa bilo kog uređaja svaki korisnik se obavezuje da poštuje ove OUP i UK i pristaje da se na njega primenjuju odredbe važećih OUP i UK. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim UK.

Korisniku koji ne prihvati OUP i UK neće biti omogućeno korišćenje web portala i internet stranice.

Korišćenjem WEB internet portala/mobilne aplikacije smatra se da su korisnici upoznati sa ovim OUP i UK, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

ITL zadržava prava da vrši izmene i dopune ovih OUP i UK u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i svojim poslovnim potrebama. ITL zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo internet portala/mobilne aplikacije, bez obaveze predhodne najave. U slučaju izmena i dopuna OUP i UK, ITL se obavezuje da na odgovarajući način Korisnika obavesti o tome. Izmene i dopune OUP i UK obavezuju Korisnika od momenta stupanja na snagu u skladu sa članom 20.

 

Korisnik je obavezan da prilikom svakog pristupa na sajt proveri OUP I UK koji važe u datom momentu i upozna se sa njihovom sadržinom.

 

Korišćenjem internet portala/mobilne aplikacije, korisnik pristaje da sve sporove nastale u procesu korišćenja internet portala/mobilne aplikacije rešava sporazumno i mirnim putem sa ITL, a u slučaju da spor ne može da se reši sporazumno, za rešavanje spora nedležan je stvarno i mesno nadležni sud u Novom Sadu.

 

REGISTRACIJA NA WEB STRANICU/MOBILNU APLIKACIJU

Član 11.

 

Registrovani korisnik koji je postavio ponudu ima sva prava i obaveze nad tom ponudom i saglasan je da ITL može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade. Registacija naloga u ime i za potrebe drugog lica moguća je samo uz pisanu saglasnost tog lica. Lice koje je u ime drugog lica i uz njegovu pismenu saglasnost kreiralo nalog na internet portalu/mobilnoj aplikaciji ITL, dužno je da licu u čije ime je kreiralo nalog, odmah po kreiranju saopšti sve relavantne podatke o kreiranom nalogu i njegovom pravu na dalje korišćenje sopstvenog naloga. ITL zadržava pravo da u svakom trenutku, bez predhodnog obaveštenja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu, za koje utvrdi da predstavlja kršenje odredaba OUP i UK ili da je na drugi način štetan za ITL.

 

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi sadržaj koji:

 1. promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance

 2. je uvredljiv, pornografski, vulgaran ili klevetnički

 3. je prevaran, obmanjujući, neistinit.

 4. potvrđuje ili podstiče neku vrstu ponašanja koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje krivične ili građanske odgovornosti.

 5. povredi, lišava ili ugrožava autorska, imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili pravo na privatnost i zaštitu podataka bilo kog trećeg lica.

 

Postupkom registracije korisnici daju saglasnost da ih ITL obaveštava o novostima ili akcijama u skladu sa prihvaćenim opcijama, da im šalje reklamne poruke i druge sadržaje. Ukoliko to korisnici ne žele, mogu na adresi/ telefonu 0216618341, info@infotim.rs. da podnesu zahtev da im se ovakvi sadržaji ne prosleđuju. Web strana ITL sadrži podatke i informacije, kao i veze sa drugim internet stanicama kreiranih od strane trećih lica (linkova), koji će se, kad je to moguće, kao takvi označavati. ITL nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane sa sadržaj. Poslovni odnos izmedju Korisnika koji je zahtevao objavu oglasa i drugog korisnika koji se na taj oglas javio, zasniva se isključivo na poslovnom dogovoru tih lica, te ITL nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizišlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

OBAVEZE KORISNIKA WEB STRANICE/MOBILNE APLIKACIJE

Član 12.

 

Korisnik se obavezuje da prava stečana u skladu sa ovim Opštim uslovima neće preneti na treća lica bez pisane dozvole ITL.

 

Korisnik se obavezuje da neće koristiti internet portal/mobilnu aplikaciju ITL na bilo koji način protivan propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima. Korisnik je dužan da ITL dostavi kompletne i istinite podatke, uključujući i ime i prezime, poštansku adresu,odnosno naziv i sedište, broj telefona i delatnost kojom se bavi, ponudu i tražnju roba i usluga, kao i drugih podataka vezanih za korišćenje internet portala/mobilne aplikacije ITL, i da u slučaju promene blagovremeno obavesti ITL. Korisnik je dužan da čuva svoju korisničku šifru u tajnosti. Podatke o svom nalogu korisnik može da saopšti samo administratoru sistema i tehničkoj podršci ITL, i to tek kad nesumnjivo utvrdi njegov identitet. Korisnik je dužan da na internet portalu/mobiloj aplikaciji ITL ne čini ono što se po odredbama ovih OUP i UK smatra nedozvoljenim ponašanjem korisnika.

 

Član 13.

 

Nedozvoljenim se smatra ponašanje korisnika koje je u suprotnosti sa zakonskim i drugim propisima Republike Srbije, a naročito:


-ukoliko se neistinito označava identitet korisnika, njegova aktivnost i ponuda
-ukoliko se njime vrši privredni prestup
-ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije
-ukoliko je korisnik privredni subjekt koji upravlja sopstvenim sistemom koji posluje po istom principu kao ITL i/ili pruža iste i/ili slične informacije svojim korisnicima i/ili održava takav sistem
-ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja
-ukoliko način na koji korisnik koristi usluge ITL nije u skladu sa načinom korišćenja usluga definisanim u ovim OUP i UK
-ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju lična prava jednog ili većeg broja lica
-ugrožavanje nesmetanog korišćenja usluga ITL od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada internet portala/mobilne aplikacije ITL
-distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.
-slanje i prosleđivanje peticije, lančačnih pisama, dobrotvornih zahteva, reklamnih i promotivnih materijala, izuzev na mestima predviđenim za takav vid oglašavanja, uz pismenu saglasnost ITL.

 

Ni na koji način nije dozvoljeno korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet portala/mobilne aplikacije ITL, a bez predhodne pisane saglasnosti ITL, izuzev pregledanje ili štampanje dela internet portala/mobilne aplikacije isključivo za lične, komercijalne potrebe Korisnika.

 

Član 14.

 

Ukoliko korisnik dostavi netačne podatke ili ukoliko namerno prećuti postojanje okolnosti koje mogu dovesti do štetnog ishoda, ITL zadržava pravo ukidanje korisničkog naloga korisniku. Ukoliko ITL po svojoj oceni zaključi da se Korisnik u korišćenju usluga ITL ponaša na nedozvoljen način ITL ima pravo da korisnika upozori i da ga obavesti o radnjama sa čijim izvršenjem mora da prestane, uz suspenziju korišćenja usluga ITL. U ovom slučaju korisnik gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koju nije uspeo da iskoristi i odgovara za pričinjenu materijalnu i nematerijalnu štetu. U ovom slučaju ITL ima pravo da podatke o korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid nadležnim organima. Ocena ITL o ponašanju korisnika smatra se osnovanom onda kada postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja korisnika u smislu OUP i UK.

 

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA VEB PORTALA/MOBILNE APLIKACIJE

Član 15.

 

Sadržina internet portala/mobilne aplikacije je vlasništvo ITL. Ni na koji način nije dozvoljeno korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet portala/mobilne aplikacije ITL, a bez predhodne pisane saglasnoti ITL, izuzev pregledanja ili štampanja dela internet portala/mobilne aplikacije isključivo za lične, komercijalne potrebe korisnika.

Korišćenjem sadržaja internet portala/mobilne aplikacije ITL korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem internet portala/mobilne aplikacije ITL i prihvata da koristi sadržaj internet portala/mobilne aplikacije usključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, a sve uz poštovanje autorskih i drugih prava ITL i trećih lica. ITL ni pod kojim okolnostima nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo kakvu vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada internet portala/mobilne aplikacije ITL iz bilo tehničkih razloga, problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi, niti snosi troškove koje korisnici imaju korišćenjem računarske opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa internet portalu/mobilnoj aplikaciji ITL, a koji su van kontrole i uticaja ITL.

 

ITL ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju na internet portalu/mobilnoj aplikaciji izvrši treće lice.

ITL ne odgovora za sigurnost, sadržaj i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima internet portala/mobilne aplikacije.

ITL ne odgovara za štetu koja nastane za korisnika ili treće lice usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu. ITL ne snosi odgovornost za finansijsku štetu nanetu korisniku ili trećem licu usled korišćenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika ili trećeg lica na internet portalu/mobilnoj aplikaciji. ITL ni u kom slučaju nije odgovoran za štetu nastalu krađom privatnih ili poverljivih podataka sa računara korisnika od strane trećih lica.

ITL ne odgovara za prekid veze svog servera ili internet portala/mobilne aplikacije sa internetom, ako taj prekid nastupi kao posledica smetnji ili radova na serveru, ili ukoliko taj prekid nastane kao posledica rada ITL na infrastrukturi mreže ili internet portala/mobilne aplikacije, pod uslovom da o tome obavesti korisnika 24h unapred.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Član 16.

 

Registracijom na portal i korišćenjem internet portala/mobilne aplikacije, smatra se da je korisnik saglasan da se njegovi dostavljeni lični podaci obradjuju za potrebe redovnog poslovanja i izvršavanja zakonskih i ugovornih obaveza u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Korisnik ima pravo da u bilo koje vreme u pisanom obliku putem elektronske pošte (na e-mail adresu: info@infotim.rs) opozove pristanak koji je dat, bez ikakvih posledica, nakon čega će podaci biti izbrisani. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Član 17.

 

Podaci koji ITL prikuplja su samo oni koje korisnik dostavi. Podaci koji nisu lične prirode, prikupljaju se radi poboljšanja i prilagođavanja internet portala/mobilne aplikacije ITL potrebama korisnika. ITL može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca, Saradnika ili korisnika internet portala/mobilne aplikacije ( u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i podatke koje mogu individualno identifikovati korisnika u odnosu na druga lice , kao i zbirne informacije o korisnicima. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika kao i razvijanje mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i u svrhu slanja promotivnih kampanja ili ostalog materijala.

Ugovorne strane se obavezuju da neće otkriti bilo kakve informacije, stečene tokom njihove međusobne saradnje, trećim stranama. ITL je dužan da se pobrine da on i njegova ovlašćena lica, koja imaju pristup i rade sa ličnim podacima korisnika, zadrže poverljivost takvih informacija na temelju Zakona o zaštiti ličnih podataka, i ne smeju koristiti takve informacije za ličnu upotrebu, niti ih smeju otkriti trećim osobama bez dopuštenja osobe o čijim se podacima radi. Odredbom ovog stava ne prestaju da važe obaveze koje proizlaze iz pojedinih zakonskih propisa i/ili odluka nadležnih organa.

 

ODGOVORNOST

Član 18.

 

ITL usluge pruža na osnovu informacija koje je pribavio od korisnika Sistema.

Oglašene cene proizvoda su postavljene isključivo od strane oglašivača. Sam Oglašivač u neposrednom kontaktu sa zainteresovanim kupcem utvrđuje konačnu cenu te je stoga moguće je da se stvarne cene razlikuju od oglašenih cena sa čime su korisnici usluga upoznati.

ITL ne snosi odgovornost za za tačnost podataka koje daju korisnici Sistema.

 

Web strana ITL sadrži podatke i informacije, kao i veze sa drugim internet stanicama kreiranih od strane trećih lica (linkova), koji će se, kad je to moguće, kao takvi označavati. ITL nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane sa sadržaj.

Poslovni odnos izmedju Korisnika koji je zahtevao objavu oglasa i drugog korisnika koji se na taj oglas javio, zasniva se isključivo na poslovnom dogovoru tih lica, te ITL nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizišlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

Korisnik je odgovoran za sve sadržaje, linkove, reklame i druge sadržaje koje šalje na web stranicu Sistema u promotivne svrhe, kao i za povredu prava bilo koje treće strane u vezi sa poslatim podacima.

 

ITL ne vrši posredovanje u trgovini robom između korisnika. U slučaju da dođe do zaključenja pravnog posla između Korisnika ITL ne odgovara za realizaciju tog posla, niti za uredno izvršenje obaveza bilo koje strane.

Poslovni odnos između Korisnika oglašivača ponude ili potražnje i drugog Korisnika koji se na taj oglas javio zasniva se isključivo na poslovnoj proceni samih Korsinika i međusobno postignutom dogovoru tih lica, te ITL ne odgovara za bilo kakvu štetu koja nastane iz takvog poslovnog odnosa.

 

PITANJA I REKLAMACIJE

Član 19.

 

Za sva pitanja, korisnici moggu da kontaktiraju ITL na sledeći način: Pozivanjem kontakt Centra: +381 (0) 21 661-83-41 Slanjem pošte na poštansku adresu: Info Tim Logistika doo, Gagarinova 2/19, 21000 Novi Sad Slanjem emaila: info@infotim.rs

 

Član 20.

 

ITL zadržava pravo na izmene i dopune OUP i UK, i on će obavestiti korisnika o izmenama u obliku objave na web-stranici www.infotim.rs, slanjem obaveštenja putem e-mail-a ili obaveštenja SMS porukom, objavljivanjem datuma od kojeg date izmene postaju važeće. Kada novi OUP i/ili UK postanu važeći, ranije doneti prestaju da važe.

Ugovor može biti izmenjen ili dopunjen nakon odobrenja obe ugovorne strane, u obliku pisanog aneksa koji potpisuju ovlašćeni predstavnici obe ugovorne strane. Odredba iz stavke 1. ovog člana OUP ni u tom slučaju neće prestati da važi.

Svi odnosi koja nisu uređeni ugovorom i/ili OUP i/ili UK primenjuju se važeći zakonski propisi Republike Srbije.

U slučaju kada bilo koja odredba ugovora i/ili OUP i/ili UK postane u celini ili delimično nevalidna, nevažeća ili nesprovodiva, važnost i primena drugih odredbi neće biti pogođena. Ugovorne strane dužne su da zamene takve nevalidne, nevažeće ili nesprovodive odredbe novom odredbom koja joj je po svom smislu, značenju i svrsi najbliža i proglase je zamenom pomenute odredbe po volji ugovornih strana. Sve dok se ne dođe do sporazuma, odredbe pojedinih zakonskih propisa će se koristiti umesto gore pomenutih nevalidnih, nevažećih ili nesprovodivih odredaba.

Odredbe Ugovora koje pojedina pitanja regulišu drugačije nego što je to učinjeno OUP ili UK imaju prioritet nad odredbama OUP i/ili UK. Primena OUP i UK ili dela OUP i UK može biti isključena putem pisanog sporazuma ugovornih strana u ugovoru.

Ovi OUP I UK stupaju na snagu u roku od 15 dana od dana donošenja, odnosno stupaju na snagu dana 15.01.2023.godine.

Stupanjem na snagu prestaju da se primenjuju Uslovi korišćenja od dana 22.03.2022. Godine.


 

Info Tim Logistika doo

Araksi Mikaelijan, direktor