Zaštita podataka

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. Glasnik RS“ broj 87/2018) INFO TIM LOGISTIKA DOO Novi Sad, donosi

SAOPŠTENJE O KORIŠĆENJU PODATAKA O LIČNOSTI

1.

Ovim Saopštenjem se od strane Info Tim Logistika doo, Gagarinova 2/19, 21000 Novi Sad, PIB:107488692, Matični broj:20813415 korisnici usluga upoznaju sa načelima obrade, pravom na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnim protokom takvih podataka, , pravima lica na koje se podaci odnose, obavezama rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeksom postupanja, prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzorom nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Zaštita podataka o ličnosti je uređena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti(dalje:Zakon) koji se primarno primenjuje i na osnovu kog se donosi Saopštenje.

Osnovni motiv i cilj ovog saopštenja je da se obezbedi zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti, kom se od strane našeg privrednog društva poklanja velika pažnja.

2.

Termini:

1) "podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
2) "lice na koje se podaci odnose" je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
3) "obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
4) "rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;
5) "obrađivač" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

3.

Podaci o ličnosti moraju:

1) se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose ("zakonitost, poštenje i transparentnost"). Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada;
2) se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama ("ograničenje u odnosu na svrhu obrade");
3) biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade ("minimizacija podataka");
4) biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave ("tačnost");
5) se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade ("ograničenje čuvanja");
6) se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera ("integritet i poverljivost").

Rukovalac je odgovoran za primenu odredaba stava 1. ovog člana i mora biti u mogućnosti da predoči njihovu primenu ("odgovornost za postupanje").

4.

Prikupljanje podataka o ličnosti se u prvom redu odvija prilikom uspostavljanja poslovne saradnje, kada se prikupljaju podaci o imenu i prezimenu fizičkog lica, adresi prebivališta, datumu rođenja, BPG, PIB-u, matičnom broju, e-mail adresi i broju telefona.

Svrha prikupljanja ovih podataka jeste pružanje informacionih usluga, što je privredna delatnost kojom se INFOTIM LOGISTIKA DOO bavi, bezbednost i zaštita korisnika usluga, obezbeđivanje objavljivljivanja sadržaja na internet platformi i mobilnoj aplikaciji u skladu sa važećim propisima, te sačinjavanje i izdavanje finansijskih dokumenata u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

5.

Prikupljeni podatci o ličnosti se čuvaju za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji je dat pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podaci koji su prikupljeni prilikom registracije čuvaju se do deaktivacije korisničkog naloga.

Izuzetno, podaci mogu da se čuvaju i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

6.

Obrada podataka se vrši na osnovu sledećih zakonskih kriterijuma:

1) lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
3) obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
4) obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
5) obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
6) obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice

7.

Lice čiji se podaci prikupljaju ima pravo da bude obavešten o sledećim okolnostima:

1) o svrsi obrade;
2) o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
3) o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
4) o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
5) pravu da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
6) o pravu da se podnese pritužba Povereniku;
7) dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
8) o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. ovog zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

8.

U slučajuj kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, korisnik će biti obavešten o osnovu prikupljanja podataka.

9.

INFO TIM LOGISTIKA DOO se prilikom obrade u najvećem broju slučajeva javlja u funkciji Rukovaoca podacima iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog Saopštenja.

Obrada podataka se vrši u cilju efikasnog i funkcionalnog vršenja informacionih usluga koji predstavljaju sadržinu usluga koje INFO TIM LOGISTIKA DOO pruža svojim klijentima, obezbedili pravnu sigurnost i zaštitili klijete od svih vrsta zloupotreba i manipulacija na tržištu, omogućili neometano i kontinuirano korišćenje internet stranice i mobilne aplikacije.

10.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, dopune i ažuriraju. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice može zahtevati da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca.

Ukoliko je deo podataka potreban radi ispunjavanja zakonskih oaveza, biće izbrisani samo podaci koji nisu neophodni radi ispunjavanja zakosnkih obaveza.

Lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju može uputiti prigovor na prikupljanje, zahtev za izmenu, dopunu ili ažuriranje kao i brisanje prikupljenih podataka na sledeću mejl adresu info@infotim.rs.

INFO TIM LOGISTIKA DOO će na ovaj zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 90 dana.

11.

Lice ima pravo da zahteva ograničenje obrade podataka u skladu sa odredbama zakona.

ITL će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, pod zakonom propisanim uslovima.

12.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti.

Lice ima pravo da u svakom momentu opozove, odnosno povuče datu saglasnost za prikupljanje podataka, nakon čega je INFO TIM LOGISTIKA DOO obavezan da obustavi obradu ličnih podataka kao i da iste obriše, na način kako je to napred predviđeno.

Opoziv pristanka se može izvršiti dostavljanjem izjave o opozivu na mejl info@infotim.rs.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete postaviti slanjam na mejl info@infotim.rs.

13.

Pristup prikupljenim podacima imaju zaposleni u ITL, kao i druga lica angažovana u ITL na osnovu drugih formi angažovanja, u meri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadataka i ciljeva obrade a u zavisnosti od svrhe prikupljanja i naši poslovni saradnici, u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja specifičnih zadataka i ciljeva.

Poslovni saradnici koji imaju pristup ličnim podacima su:

- Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, google analytics, google ads
- PREDUZEĆE ZA USLUGE I PROMET STARION DOO, PIB: 100392567 (Srbija)
- Croonus Technologies D.O.O., Gospodar Jovanova 18, 32000 Čačak, PIB: 111285459 (Srbija)
- VirtualniGrad PR, Aksentija Maksimovića 19, 21000 Novi Sad, PIB: 107702519, Reg. br.: 62928387
- Facebook Ireland Limited (Malta)
- SureSupport LLC, Reg. No 130948460, Sofia, Bulgaria, 39-41 Cvetna Gradina Str. - hosting kompanija
- Knjigovodstvena agencija Claris plus, Rada Kocić PR, 21000 Novi Sad, Branimira Ćosića 2/2, PIB:110270451, matični broj:64773747

U cilju zaštite bezbednosti podataka koji se prikupljaju i obrađuju, primenjuju se neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

14.

Lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju ima pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs