Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Početak izrade nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2021-2024 sa polaznim osnovama

Početak izrade nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2021-2024 sa polaznim osnovama

Početak izrade nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2021-2024 sa polaznim osnovama-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

ZAKON O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

ZAKON O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

ZAKON O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Plan inspekcijskog nadzora sektora poljoprivredne inspekcije za 2021. godinu

Plan inspekcijskog nadzora sektora poljoprivredne inspekcije za 2021. godinu

Plan inspekcijskog nadzora sektora poljoprivredne inspekcije za 2021. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA. U Zakonu o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 4. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi: „13a) lot jeste broj jedinica iste vrste robe identifikovane kao homogene po sastavu i poreklu, koje čine deo pošiljke ili celu pošiljku;”. Tačka 18) menja se i glasi: „18) tranzit jeste svaki transport pošiljke pod carinskim nadzorom preko teritorije Republike Srbije;”. U tački 21) posle reči: „transportuje” dodaju se reči: „i koju prati fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potreban za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka, a koja se može sastojati iz više partija ili lotova”. Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi: „21a) sadnja ili setva je bilo koji postupak kojim se obezbeđuje dalji rast, razmnožavanje ili umnožavanje bilja;”. Posle tačke 22) dodaju se tač. 22a) i 22b), koje glase: „22a) službena izjava ili mera jeste: (1) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja druge države ili javni službenik koji je stručno osposobljen i ovlašćen od nadležnog organa za donošenje izjava ili mera, odnosno za izdavanje fitosanitarnog sertifikata i/ili fitosanitarnog sertifikata za reeksport ili njihovog elektronskog oblika; (2) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja u Republici Srbiji ili stručno lice u pravnom licu ovlašćenom u skladu sa ovim zakonom, i koje nema lični interes u vezi sa ishodom mera koje preduzima; 22b) službena kontrola jeste svaka provera usaglašenosti sa propisima u oblasti zdravlja bilja;”. U tački 25) reč: „provoza” zamenjuje se rečju: „tranzita”. Tačka 27) menja se i glasi: „27) fitosanitarna mera jeste službena procedura koja ima za cilj sprečavanje unošenja ili širenja karantinskih štetnih organizama ili ograničenje ekonomskog uticaja regulisanih ne-karantinskih štetnih organizama;”. U tački 31) posle podtačke (6) dodaje se podtačka (6a), koja glasi: „(6a) listovi, lišće,”