OBAVEŠTENJE O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA

Zbog značajno smenjenog prinosa merkantilnog kukuruza rod 2017. godine usled suše u letnjim mesecima, Republička direkcija za robne rezerve je, radi popune rezervi, predložola Vladi RS kupovinu 21.739.130kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, kako bi u slučaju potrebe mogla da interveniše i pomogne primarnim proizvođačima da prebrode period do sledeće berbe.

KONKURS za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

U R E D B A O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 -US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI („Službeni glasnik RS”, broj 88/17 od 29. septembar 2017. godine)

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

PRAVILNIK O KVALITETU OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA

Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu kvaliteta osvežavajućih bezalkoholnih pića (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; deklarisanje i označavanje proizvoda, kao i druge dodatne zahteve za označavanje proizvoda. Za proizvode koji su srodni proizvodima iz člana 1. ovog pravilnika, a za koje nisu propisani zahtevi kvaliteta ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika.

PRAVILNIK O KVALITETU ŠEĆERA NAMENJENOG ZA LJUDSKU UPOTREBU

Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta šećera namenjenog za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; pakovanje i deklarisanje proizvoda i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

P R A V I L N I K O METODAMA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA

Ovim pravilnikom propisuju se metode ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.