PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

Fonda za razvoj poljoprivrede grada Leskovca,oglasio Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac za 2016 1) izgradnju novih objekata datih u Prilogu 1 - Autentični seoski objekti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo; 2) radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 3) dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 4) radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača koji su u funkciji seoskog turizma; 5) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 6) izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m; 7) parterno uređenje dvorišta; 8) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

PRAVILNIK O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TESTENINA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; dodatke i druge sastojke koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda, deklarisanje i označavanje proizvoda, kao i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

K O N K U R S ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE SADNOG MATERIJALA I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2016. GODINU

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2016. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja odobrenih programa podnosioca prijave kroz refundaciju troškova za njihovu realizaciju bez obračunatog PDV-a, i to za: 1. izgradnju i montažu mrežanika za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka,..... 2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna....

P R A V I L N I K O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za postavljanje mrežanika na matičnim zasadima šljive, kajsije, breskve/nektarine i badema i podloge osnovne kategorije, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku; 2) podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVRDNIM AKTIVNOSTIMA

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to: 1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam...